kerst pasen pinksteren

Kerst, de tijd voor het kerstevangelie, een kleurplaat en een kerstverhaal.

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over SyriŽ.
3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
10De engel zei tegen hen: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Kerst kleurplaat

 

kleurplaat bij kerst

 


12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.
16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.